ShikshaPatri Dhwant Nivaran (1875)

 SwamiNarayan mat Khandan