ShikshaPatri Dhwant Nivaran (1875)

SwamiNarayan mat Khandan